Из историята на едно забравено литературно съперничество

 

Голямата фигура на Иван Вазов несъмнено доминира в българската поезия от първите следосвобожденски десетилетия. Но с нея очевидно не се изчерпва цялостната картина, която винаги е по-богата от портрета на най-значителния представител на една епоха. А и самата епоха е до голяма степен изкуствено разсечена на две от 1878 г. Всъщност Вазов е сред най-изявените представители и на предосвобожденското време, въпреки че по правило не се разглежда в неговия контекст и не се търси динамиката на отношенията му със съвременниците. Големият сюжет, който литературната история предлага е свръхестественото раждане на Поета в прибоя на големите исторически събития, бързото му израстване и славните му дела, завършили със сблъсъка му със следващото поколение поети, групирани в кръга “Мисъл”. В най-общи линии този сюжет несъмнено е верен, но всеки от неговите епизоди може да бъде проблематизиран. Може би най-наложително е проблематизирането на отношенията с поетите от поколенията преди “Мисъл”. А тези отношения включват както близост и приемственост, така и съперничества и разграничавания. Когато съперниците не са от ранга на Хр. Ботев техните реплики в поетическите дуели по правило биват потиснати и изтласкани в периферията на литературноисторическата памет.

Прочети още: Иван Вазов и Васил Попович

 

Проблемът за взаимоотношенията между свое и чуждо има различни аспекти. Тук ще бъде направен опит да се разгледат два от тях. Единият е образът на чуждото във възрожденската драматургия, другият – чуждите образци, въздействия и типологически сходства, които определят развитието на жанра. Привидно двата проблема като че ли нямат връзка помежду си. От известна гледна точка обаче връзка съществува и тя е същностна за цялостното развитие на българската литература през ХІХ, пък и през ХХ в. Съзнателно или несъзнателно авторите на първите новобългарски поетически и белетристични произведения следват някакви образци, които познават от преводната литература или от чужди произведения, четени в оригинал или изучавани в чужди (на първо място руски) учебни заведения. Това развитие е особено ясно при драматургията, чието оформяне в средата и втората половина на ХІХ в трудно може да бъде изведено от някаква предходна еволюция на домашни образци, въпреки че подобни опити са правени. От друга страна, ползата и вредата от театралните представления е една от най-широко обсъжданите теми във възрожденския печат. Съществена част от възраженията са твърденията, че театъра е нещо чуждо и излишно за българската публика. До това, в крайна сметка, се свежда позицията на Тодор Икономов, който е най-аргументираният критик на театъра. (Икономов 1872: вж. текста в Критика 1981: 245-252.) Може би и като реакция срещу тези обвинения възрожденската драматургия е жанрът, в който различните варианти на темата за опасностите, които чуждото носи, заема относително най-голямо място.

Прочети още: Свое и чуждо във възрожденската драматургия

За мен темата на форума представлява провокация поне в три аспекта. Първата ми реакция е срещу деепричастието в заглавието, което влиза в конфликт с някаква (може би остаряла) езикова норма. Вторият и по-съществен аспект е, че говоренето някак изпреварва слушането и мисленето. И третият е до болка познатото предварително допускане, че е известно що е това Възраждане и че неговата ценност не се нуждае от доказване. Заглавието на това есе стреми да събере тези три аспекта в едно, а самият текст се опитва донякъде да навлезе в единия, който, според мен, е свързан със естествената последователност на познавателния процес, а и на говоренето за явленията. В общия случай те първо попадат в сетивата, осмислят се в някаква степен и след това се говори за тях. Друг възможен случай е да се мисли нещо, което не е възприето от сетивата, а е създадено от въображението, и след това да се говори за него. Третият случай, който няма нищо общо с университетското преподаване и научното изследване, е да се говори едновременно с мисленето и дори преди него.

Прочети още: Мислейки Възраждането, слушайки (за) Възраждането

Казусът Светослав Миларов

 milarov2

Интересен дял от мемоарната литература представляват записките за затвори и заточения1, които са типични за следосвобожденската епоха, но първите образци се появява по-рано. Проблематиката е универсална, към нея са възможни различни подходи. В световната литература могат да се открият разнообразни модели за мемоарно и фикционално пресъздаване на затворите, които се съдържат в класически творби от ХIХ в. като “Записки от мъртвия дом” на Ф. Достоевски, “De profundis” на О. Уайлд, “Моите затвори” на П. Верлен, както и появилите се малко по-рано и преведени на български “Тъмниците ми” на С. Пелико и т. н. Затворът присъства в “Клетниците” на В. Юго и “Граф Монте Кристо” на А. Дюма, където са въведени мотивите за несправедливото наказание, за възмездието и отказа от възмездие. По-късно затворът и следствените действия ще попаднат в “Чужденецът” на А. Камю, в творчеството на Фр. Кафка и т. н., у нас той привлича вниманието на социолога Иван Хаджийски, който написва “Из философията на съвременния затвор. Наблюдения и размишления върху неговото възпитателно действие” (1937).

Прочети още: Затворническите мемоари

Крайно интересната тема "Риторики на литературоведския дискурс" има своя злободневен аспект. Струва ми се, че задълбоченото осмисляне на съвременното състояние може да стане и чрез връщане към миналото. Картината на по-ранните критически стратегии, на риторическите позиции и типа аргументации може да се окаже полезна при осмислянето на днешното положение, което се характеризира по-скоро с недоизбистреност и търсене, отколкото с ясно очертани типове и изходни позиции.

Прочети още: Критически стратегии в/към възрожденската литература

Криейтив Комънс договор
Произведението произведение с автор Николай Аретов е лицензирано под Криейтив Комънс Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International договор.